گزارش 2 ماهه ی دی و بهمن

شماره : 0166

تاریخ:30/11/1395

جناب آقای مهندس بنام                                                                         

مدیر عامل  محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان

سلام علیکم

احتراما بدین وسیله  گزارش عملکرد  دو ماهه دی و بهمن ماه 95 جهت اطلاع  ارسال می گردد خواهشمند است  دستور  فرمایید  حق الزحمه دو ماهه فوق پرداخت گردد.                

با تشکر

نوربخش باباخانی

عامل توسعه خوشه دستبافته های استان

شماره :  0166

تاریخ30/11/1395

فرم ارایه گزارش کارکرد دو ماهه دی وبهمن ماه 95  خوشه  دستبافته های استان کهگیلویه وبویر احمد

قرارداد شماره: 1428/94

مورخ: 20/3/1394

موضوع توسعه خوشه: دستبافته های استان

جناب  آقای مهندس:  بنام

مدیر عامل محترم  شرکت  شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد

با عنایت  به انجام  فعالیتهای  به شرح زیر در دوماه  گذشته  و بر اساس قرارداد فیمابین خواهشمند است  دستور فرمایید. حق الزحمه دو ماهه دی وبهمن ماه 95 اینجانب  پرداخت  گردد.

ردیف

عنوان فعالیت انجام شده

توضیح فعالیت

کدفعالیت در سند برنامه

شماره گزارش تفصیلی فعالیت در پیوست

1

شرکت ذی نفعان خوشه وکنسرسیوم صادراتی دردومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان وعشایر کشوردرتهران(دی ماه 1395)

توسعه بازار

23

52

2

برگزاری ششمین جلسه کنسرسیوم صادراتی خوشه

توسعه بازار

20

53

3

تشکیل کمیته فرش استان

 افزایش سرمایه اجتماعی

-

54

4

نشست مشترک باسازمان میراث فرهنگی وذی نفعان

افزایش سرمایه اجتماعی 

-

55

5

برگزاری هفتمین جلسه کنسرسیوم صادراتی خوشه

توسعه بازار

20

56

6

توربازدیدازسیزدهمین نمایشگاه فرش دستبافت شیراز

توسعه بازار

23

57

7

بازدید ازبازارچه وافتتاح دوکارگاه صنایع دستی توسط مدیرعامل شرکت شهرکها ومدیرکل میراث فرهنگیدربازارچه

توسعه بازار

   

58

ام ونام خانوادگی  عامل  توسعه خوشه : نوربخش باباخانی                  

                     تاریخ وامض

 شماره گزارش تفصیلی (52)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه دی وبهمن عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم              

عنوان فعالیت:    شرکت درنمایشگاه توانمندی های روستاییان وعشایر  درتهران15لغایت 18 دی ماه 1395

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:  23

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری در فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای داشتن غرفه درنمایشگاه بین المللی تهران (توانمندیهای روستاییان وعشایر)

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد وراه اندازی غرفه ,معرفی محصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار- همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

4واحد ازذینفعان خوشه وازاعضای کنسرسیوم صادراتی

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان عضوکنسرسیوم صادراتی خوشه

-

بازارچه-اعضای کنسرسیوم صادراتی

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی وصندوق کارافرینی امید

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

75000000

60000000

سازمان صنایع کوچک  وصندوق کارافرینی امید

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای توسعه بازار  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باسایر افراد وسازمانهای حامی -امادگی معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,افزایش سرمایه اجتماعی,اشنایی باتوانمندی سایر استانها

                                                             

شماره گزارش تفصیلی (53)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه دی  بهمن عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم             

عنوان فعالیت:   برگزاری ششمین جلسه کنسرسیوم صادراتی خوشه استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 20

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی وخارجی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری وهم افزایی در فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی ,همکاری وهم افزایی اعضا درفروش مشترک در بازارچه برای همدلی وهم افزایی اعضا

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای توسعه نقش کنسرسیوم صادراتی وفعالسازی وتلاش بیشتر   

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد وراه اندازی  وثبت کنسرسیوم صادراتی  وداشتن غرفه برای معرفی محصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار-  جذب یک ذی نفع

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

6واحد ازذینفعانخوشه

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

اعضای کنسرسیوم صادراتی-

شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

تشکیل کنسرسیوم صادراتی-تعامل با ذینفعان خوشهتعامل باسایر ذی نفعان خوشه امادگی برای جذب اعضای جدید- معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,توسعه بازار داخلی وخارجی

شماره گزارش تفصیلی (54)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه دی  بهمن عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم             

عنوان فعالیت:   برگزاری جلسه کمیته فرش  استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: -

عنوان  استراتژی مربوطه: افزایش سرمایه  اجتماعی

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه وتامین  صفر تاصد تولید  تا فروش دربازارداخلی وخارجی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری وهم افزایی درتوسعه صنعت فرش وسایر دستبافته های استان -حساس سازی واعتمادسازی ,همکاری وهم افزایی اعضا دتوسعه ورونق فرش استان  تصمیم گیری وسیاست گذاری برای اینده صنعت فرش وفروش مشترک در بازارچه داخلی وخارجی

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای ارایه راهکارهای رونق کسب وکار صنعت فرش استان  

اطلاع رسانی ودعوت از ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد راهکارها ورونق هنرصنعت فرش استان وداشتن غرفه برای معرفی محصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار-  تشکیل کمیته فرش استان

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

10واحد ازذینفعانخوشه

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

4

اعضای کنسرسیوم صادراتی-واحد طراحی ,هنرایلیاتی,احساس واندیشه

سازمان صنعت ,معدن وتجارت ,شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی ,

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعا لیت

تشکیل کمیته فرش -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل باسایر ذی نفعان خوشه امادگی برای جذب اعضای جدید- معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,توسعه بازار داخلی وخارجی,تبلیغات و...

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه دی و بهمن عامل توسعه خوشه شماره گزارش تفصیلی(55)

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم             

عنوان فعالیت:   برگزاری جلسه مشترک باسازمان میراث فرهنگی وذینفعان خوشه دستبافته های  استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: -

عنوان  استراتژی مربوطه: حساس سازی واعتماد سازی (افزایش سرمایه اجتماعی )

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه وتامین  صفر تاصد تولید  تا فروش دربازارداخلی وخارجی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری وهم افزایی درتوسعه گلیم وسایر دستبافته های استان -حساس سازی واعتمادسازی ,همکاری وهم افزایی اعضابرای توسعه ورونق صنایع دستی استان ,  تصمیم گیری وسیاست گذاری برای اینده این صنعت وفروش مشترک در بازارچه داخلی وخارجی

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای ارایه راهکارهای رونق کسب وکار صنایع دستی داربافت استان  

اطلاع رسانی ودعوت از ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد راهکارها ورونق هنرصنعت صنایع دستی استان وداشتن غرفه برای معرفی محصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار-  تشکیل کارگروه برای جلسات اتی در استان

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

10واحد ازذینفعانخوشه

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

4

اعضای کنسرسیوم صادراتی-واحد طراحی ,هنرایلیاتی,احساس واندیشه

,شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی ,

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

تشکیل گروه تخصصی برای صنایع دستی -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل باسایر ذی نفعان خوشه امادگی برای جذب اعضای جدید- معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,توسعه بازار داخلی وخارجی,تبلیغات و...

شماره گزارش تفصیلی (56)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه دی وبهمن  ماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم             

عنوان فعالیت:   برگزاری هفتمین جلسه کنسرسیوم صادراتی خوشه استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 20

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی وخارجی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری وهم افزایی در فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی ,همکاری وهم افزایی اعضا درفروش مشترک در بازارچه برای همدلی وهم افزایی اعضا

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای توسعه نقش کنسرسیوم صادراتی وفعالسازی وتلاش بیشتر   

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد وراه اندازی  وثبت کنسرسیوم صادراتی  وداشتن غرفه برای معرفی محصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار-  جذب ذی نفعان جدید

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

6واحد ازذینفعانخوشه

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

اعضای کنسرسیوم صادراتی-

شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

تشکیل کنسرسیوم صادراتی-تعامل با ذینفعان خوشهتعامل باسایر ذی نفعان خوشه امادگی برای جذب اعضای جدید- معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,توسعه بازار داخلی وخارجی

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه دی وبهمن عامل توسعه خوشه شماره گزارش تفصیلی( 57)

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم              

عنوان فعالیت:   توربازدید ازنمایشگاه فرش شیراز در سالن حافظ  19 بهمن ماه 1395

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:23

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری دربازاریابی و فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای شرکت در13 همین نمایشگاه فرش دستبافت شیراز

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درتور بازدید فرش دستبافت اشنایی بابازارومعرفی محصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار- همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

یکواحد ازذینفعان خوشه وازاعضای کنسرسیوم صادراتی-دانشجویان

و ذی نفعان عضوکنسرسیوم صادراتی خوشه.دانشجویان رشته فرش مرکزمیراث فرهنگی

شرکت رنگین کمان احساس واندیشه

-اعضای کنسرسیوم صادراتی دانشجویان رشته فرش

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی وصندوق کارافرینی امید

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

10000000

10000000

خوشه ومرکز علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای توسعه بازار داخلی-تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باسایر افراد وسازمانهای حامی اشنایی بامحصولات سایر استانها ,افزایش سرمایه اجتماعی,اشنایی باتوانمندی سایر استانهادربازاریابی وتبلیغات وفروش

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه دی وبهمن عامل توسعه خوشه شماره گزارش تفصیلی58)

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم              

عنوان فعالیت:  افتتاحیه سه کارگاه صنایع دستی 21 بهمن ماه 1395توسط مدیرعامل شرکت شهرکها ومدیرکل سازمان میراث فرهنگی

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:    -

عنوان  استراتژی مربوطه: افزایش سرمایه اجتماعی توسعه صنعت وبازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری دربازاریابی و فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی افزایش تولید ات استان

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای شرکت در افتتاح سه کارگاه صنایع دستی

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت در افتتاحیه کارگاهها اشنایی بابازارومعرفی محصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه کسب وکار - همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

سه دوواحد ازذینفعان خوشه وتیم بازارچه

ذی نفعان عضوکنسرسیوم صادراتی خوشه. تولید کنندگان صنایع دستی

شرکت هنر ایلیاتی

-اعضای کنسرسیوم صادراتی تیم بازارچه

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی سازمان میراث فزهنگی وصندوق کارافرینی امید

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

800000000

صندوق کارافرینی امید بامعرفی سازمان میراث فرهنگی

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای توسعه بازار داخلی-تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باسایر افراد وسازمانهای حامی اشنایی بامحصولات تولیدی جدید  ,افزایش سرمایه اجتماعی,اشنایی باتوانمندیوظرفیتهای استان .